Prezentare Locala

Prezentarea comunităţii: Giera

Comuna Giera este plasată geografic în zona de sud-vest a judeţului Timiş, în fosta plasă Ciacova (Modoş) în apropierea graniţei cu Yugoslavia. Din punct de vedere istoric, continuitatea pe aceste  meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, prin anul 1322 această comună era proprietatea neamului Cened, iar între anii 1723-1725 o regăsim pe harta Contelui Mercy sub denumirea de Gyr, în anul 1795 devine proprietatea familiei Gyertyanffy.

Reţeaua de localităţi a comunei este constituită din localitatea de reşedinţă Giera, localităţiile Toager şi Grăniceri fiind localităţi de graniţă aflate între 0.5-3 km de graniţa cu Iugoslavia.

Relieful predominant este cel de câmpie joasă, cuprinzând Câmpia Timişului şi râul cu acelaşi nume.Zona se caracterizează printr-o varietate scăzută a formelor de relief, însă preponderenţa reliefului de câmpie este extrem de favorabilă practicării agriculturii în zonă fiind favorizat şi de existenţa unei reţele hidrologice bogate.

Teritoriul comunei Giera este străbătut de cursul râului Timiş care trece în Serbia, pe o porţiune de 3.3 km râul marchează frontiera româno-sârbească.

Zona se află la interferenţa maselor de aer cu caracter continental de origine vestică şi estică, suferind în plus şi invazia unor mase de aer cald, sudice, ce traversează Marea Mediterană. Clima temperat-continentală cu nuanţe mediteraneene se caracterizează prin frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, primăveri timpurii, veri fierbinţi, toamnele mai lungi şi mai călduroase percum şi cantităţi de precipitaţii relativ ridicate.

Localizare: Giera

Regiune: Sud-Vest a judeţului Timiş

Judeţ: Timiş

Cel mai apropiat oraş: Deta

Comuna Giera este situată însudul judeţului Timiş, în câmpia dintre râurile Timiş şi Bârzava, la ieşirea acestora din ţară. Are încomponenţă trei sate, Giera, Găniceri şi Toager, toate dispuse pe şoseaua de centură a României, pe o distanţă de 12 km, de-a lungul graniţei cu Serbia. 

Cele trei sate ale comunei Giera se află situate înzona de sud-vest a judeţului Timiş, înapropierea frontierei cu Republica Jugoslavia. Teritoriul aparţinând bazinului hidrografic Timiş-Bârzava din spaţiul Banat.

Modalităţi de acces:

Căile de comunicaţie terestre şi feroviare sunt constituite de DN59B comuna fiind amplasată cu toate cele trei sate, de-a lungul a 12 km din ea şi calea ferată Giera – Jebel, care este o poartă de ieşire spre Timişoara şi Reşiţa.

Vegetaţia este caracteristică silvostepei formată din mici areale împădurite unde întâlnim gorun, frasin, ulm, salcă, plop, salcâm şi specii mici de arbori cum ar fi păducel, corn, soc şi porumbar. Pajiştile sunt acoperite cu vegetaţie ierboasă specifică climatului de silvostepă formată din amestecuri de graminee cu leguminoase ca iarba câmpului, păiuş, pir crestat, coada vulpii, firuţă, etc.

Printre mamiferele caracteristice acestei zone se numără rozătoare precum: popândăul, şoarecele de câmp, iepurele de câmp, vidra, hârciogul. De asemenea întâlnim şi răpitoare ca: dihorul, vulpea, viezurele. Cele mai întâlnite păsări sunt şoricarul, ciocârlia de câmp, prepeliţa, potârnichea, graurul, barza, vrabia de câmp, rândunica, cioara neagră, fazan etc.

În apele Timişului întâlnim crap, somn, ştiucă, roşioară, clean etc.

Cu ce ne mândrim

Comuna se mândreşte cu existenţa unei culturi multietnice, români, unguri, germani, sârbi şi rromi, precum şi grad de convieţuire armonioasă a diferitelor confesiuni: ortodoxă, romano-catolică, reformată, penticostală, neoprotestantă etc.

Fiecare localitate a comunei dispune de şcoală şi grădiniţă, transport şcolar asigurat, cadre calificate, bibliotecă, laborator fizică, laboratoare de informatică şi conectare la internet prin proiectul ”Economia Bazată pe Cunoaştere” care oferă posibilitatea participării şcolii la diferite concursuri şi înfrăţiri cu şcoli din ţăriile membre ale UE.       

Listă sate aparţinătoare

sat Giera                                        713 locuitori

sat Toager                                     413 locuitori

sat Graniceri                                257 locuitori

Cultură: Giera

De la întemeierea localităţilor şi până în prezent pe aceste meleaguri au trăit la un loc unguri, germani, sârbi şi români care au marcat cultura comunei cu elemente specifice fiecărui segment etnic, îmbinând particularităţi ale fiecareia într-o cultură multietnică.

Cultură comunei Giera a fost marcată de elemente specifice fiecărui segment etnic al populaţiei, îmbinând particularităţi ale fiecăreia într-o cultură multietnică, în acest sens ne mândrim cu asamblul de dansuri multiculturale care a participat la diferite concursuri pe această temă precum şi la serbări şcolare. În comună funcţioneză trei cămine culturale, o bibliotecă şi patru biserici.

Programul de lucru la Căminul cultural se stabileşte în funcţie de solicitările localnicilor sau a evenimentelor ce se desfăşoară în această instituiţie.

În cadrul comunei activează organizaţia neguvernamentală numită “Asociaţia Giera” care contribuie la dezvoltarea culturală şi socială a locurilor precum şi în susţinerea activităţilor pentru tineret.

Comuna Giera dispune de terenuri pentru sport, în toate cele trei localităţi, amenajate cu tribună, nocturnă si împrejmuite cu gard. De asemenea s-au amenajat si dotat cu echipamente de joacă parcurile pentru copii. Astfel locuitorii comunei pot desfăşura diferite activităţi sportive, concursuri în cele mai bune condiţii.

Institutii de cultura:

  • Căminul cultural Grăniceri
  • Căminul cultural Toager
  • Caminul cultural Giera

Istoric: Giera

Repere istorice:

1322 – prima atestare documentară a localităţii Giera, ca propietate a neamului Cened.

1343-1379 – este amintită cu numele de Gor.

1717 – la recensământul din acel an, figurează a fi locuită de sârbi stabiliţi aici în secolul XVII, iar în 1667 s-a construit prima biserică ortodoxă de rit vechi.

1723-1725 – se regăseşte pe harta contelui Mercy sub denumirea de Gyr

1900 – comuna avea 214 gospodării cu o populaţie de 1266 locuitori, din care: 825 germani, 321 sârbi şi 120 unguri. Conform religiei se împart în 940 romano-catolici, 5 reformaţi şi 321 ortodocsi de rit vechi.

1912 – este ridicată actuala biserică ortodoxă sârbă

1935 – conform “Monografiei Banatului” de Ion Lotreanu, reiese că în localitatea Giera situată în placa satului Ciacova, trăiesc 1243 de locuitori în majoritate germani şi unguri de condesine romano-catolică, restul fiind români şi sârbi de rit ortodocşi.